Tudo Vai Bem
(Tout Va Bien)

toutvabien.jpg (101763 bytes)
Tudo Vai Bem na Franša em 1972